Menu

Vedtægter

Vedtægter for Brændekilde-Bellinge Boldklub
Senest ændret på generalforsamlingen den 20. marts 2012

§1 Navn, Sted og Formål
Klubbens navn er: Brændekilde Bellinge Boldklub (forkortet BBB) og dens hjemsted er i Odense kommune.
Klubbens formål er at give medlemmerne adgang til at udøve idræt og dyrke socialt samvær (dette gælder også for børn og unge under 25 år).

§2 Medlemmer
Klubbens medlemmer består af aktive og passive, og disse kan kun optages såfremt de opfylder de af Dansk Idræts-Forbund (DIF) til enhver tid gældende bestemmelser om medlemskab.
Ind- og udmeldelser sker til kassereren. For personer under 16 år bør indmeldelsen være attesteret af forældre eller værge.

§3 Medlemskab af sammenslutninger
Klubben er og skal være medlem af DBU Fyn, og såfremt bestyrelsen finder det ønskeligt, kan medlemskab i andre sammenslutninger søges.

§4 Kontingent
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og må aldrig være mindre end de af idrætsforbundene fastsatte mindstekontingenter. Kun gyldig udmeldelse hos kassereren fritager for betaling af kontingent.
Kontingentet for regnskabsåret skal være indbetalt senest 1. november for sidste rates vedkommende. Efter 1. december kan bestyrelsen ekskludere de medlemmer, der er i restance for regnskabsåret.

§5 Ordinær generalforsamling og Dagsorden
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, dog kan vedtægtsændringer kun ske, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.
Hvis et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal denne finde sted.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være tilsendt bestyrelsen skriftligt senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.
Alle medlemmer har taleret. Stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 16 år, efter et medlemskab på mindst tre måneder, og som ikke er i restance ud over 6 måneder. For medlemmer under 16 år gælder, at deres værger har én stemme pr. husstand, dog således, at en værge uanset antallet af børn, der er medlem af BBB, højst kan have én stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. I tilfælde af stemmelighed er det fremsatte forslag bortfaldet.

Dagsordenen er følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af revideret regnskab
  4. Forelæggelse af budget til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Skriftligt valg af bestyrelse
  7. Skriftligt valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Valg af 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Forhandlingsprotokollen føres af et bestyrelsesmedlem, og referat underskrives af formanden og dirigent.

§6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring derom til bestyrelsen.

§7 Bestyrelsen
Der kan ikke vælges personer under 18 år til bestyrelsen.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og tre-syv medlemmer, som alle vælges for en toårig periode.
Medlemmer afgår skiftevis med fem og fem, fem og fire, fire og fire, fire og tre eller tre og tre.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og er kun beslutningsdygtig, når mindst seks bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Klubbens anliggender varetages af bestyrelsen, og den nedsætter de udvalg, som er nødvendige.
Formanden skal drage omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.
BBB tegnes af formand, kasserer eller leder af fodboldudvalg alene eller tre øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved særlige vigtige dispositioner (f.eks. køb af jord til baner) tegnes foreningen af mindst fem bestyrelsesmedlemmer.

§8 Regnskab og Revision
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
Revisorpåtegnet regnskab forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.
Revisor har til enhver tid adgang til regnskabet med bilag.
Budget for det kommende år forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§9 Opløsning
Bestemmelsen om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til sted, og til vedtagelsen fordres fire/fem af de fremmødte stemmer for forslaget. Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, varsles til en ny generalforsamling med otte dages varsel, og her kan - uden hensyn til de mødtes antal - bestemmelsen vedtages med ovennævnte majoritet.
Ved opløsning af klubben skal eventuelle midler tilfalde foreninger eller sammenslutninger i Odense Kommune, der udfører børne- og ungdomsarbejde.

Således vedtaget på et møde den 5. november 1942.
Med rettelser, Brændekilde-Bellinge den 17. december 1970, 19. januar 1973, 26. januar 1983, 12. februar 1991, 5. november 1994, 29. januar 2002, 28. januar 2003, 24. januar 2006, 22. januar 2008, 23. marts 2010 og 20. marts 2012.

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik, så vi kan forbedre det både for dig og for andre. Vi benytter trafikanalyseværktøjet fra Google Analytics til at følge de besøgendes brug af siderne. For at kunne genkende tilbagevende besøgende, anvendes en cookie med unikt ID. Oplysningerne gemmes på Googles servere, og benyttes til at lave rapporter om brugen hjemmesiden. Denne information deles med tredjepart. Læs mere om cookies.
Luk